مدیران کسب و کار همواره به دنبال پاسخ به این سوال می باشند که آیا بایستی در صنعت و یا کسب و کار جدیدی ورود کنند یا خیر. تصمیم درست در این خصوص می تواند برای هر کسب و کاری بسیار مهم باشد؛ چراکه ممکن است به جای کسب موفقیت و سود، بالعکس منابع حاصل شده از کسب و کار فعلی را نیز به هدر دهد. این مفهوم تحت عنوان متنوع سازی در ادبیات مدیریت استراتژی کسب و کار شناخته می شود.

این ویدئوها سعی دارد با مطرح کردن استراتژی متنوع سازی، معیارهای دقیقی را در اختیار مدیران کسب و کار قراردهد، تا توسط آنها قادر باشند بر سر دوراهی ورود یا عدم ورود به حوزه ای جدید تصمیمی درست اتخاذ کنند. آنها با بهره گیری از این معیارها می توانند داشته های کسب و کارشان را متنوع سازی براساس آنها موفق خواهند بود را تشخیص دهند. این ویدئوها بهترین راههای ایجاد مزیت رقابتی در کسب و کار که می تواند به عنوان پایه و اساس موفقیت در ورود به حوزه های جدید قرار گیرد را مطرح می کند.

 

 

فیلمهای کامل دوره را می توانید از طریق لینک ذیل مشاهده نمایید:

https://faranesh.com/business/17837-diversification-strategy-in-business

 

نظرتان را بگویید